Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de ondernemer
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteiten
 4. Dag: kalenderdag
 5. Digitale inhoud: data geproduceerd en geleverd in digitale vorm
 6. Doorlopend prestatiecontract: een overeenkomst strekkende tot levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud in een bepaalde periode
 7. Duurzame datadrager: elk middel, inclusief e-mail, waarmee de Consument of de Ondernemer aan hem/haar persoonlijk gerichte informatie kan opslaan op zodanige wijze dat toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk is gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd en waardoor ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Consumenten levert.
 10. Afstand contract: een overeenkomst die tussen ondernemer en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. contract
 11. Technologie voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.    

 

Artikel 2 - De identiteit van de ondernemer

Artin Atlethics

Bedrijfsweg 15

5066GJ, Moergestel

Nederland

info@artin-athletics.com

KvK: 81423985

BTW: NL862084684B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos beschikbaar. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, zal de ondernemer vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en dat deze desgevraagd kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt op zodanige wijze dat deze door de consument gemakkelijk kan worden opgeslagen. op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, zal vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en op verzoek van de consument al dan niet langs elektronische weg worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig voor hem/haar.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van de producten, diensten en/of digitale inhoud door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer mag zich binnen de grenzen van de wet op de hoogte stellen van de vraag of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Alvorens het product af te leveren, zal de ondernemer bij het product, de dienst of de digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel duidelijke informatie over de vrijstelling van het herroepingsrecht;
  c. de informatie die overeenkomt met bestaande aftersales diensten en garanties;
  d. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud, in voorkomend geval de leveringskosten en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 6. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 7. het modelformulier voor herroeping indien de consument een herroepingsrecht heeft.
 8. Bij een duurovereenkomst is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

In het geval van producten:

 1. De consument kan een koopovereenkomst van een product zonder opgave van redenen ontbinden gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping maar kan hem niet tot opgave van zijn reden(en) dwingen.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat het product door de consument is ontvangen of door een door hem vooraf aangewezen derde die niet de vervoerder is, of
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd.
  2. indien de levering van een product bestaat uit meerdere batches of onderdelen: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste batch of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  3. in geval van een overeenkomst over regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens bedenktijd

 1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en de pasvorm van het product. Uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren op een manier zoals hij mag product in een winkel.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten van de consument

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer via het modelformulier voor herroeping.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. het product ophalen De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als het product wordt geretourneerd voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of de ondernemer heeft aangegeven dat hij de kosten zelf zal dragen, hoeft de consument de kosten van terugzending niet te betalen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de uitvoering van een dienst of de levering van gas, water of elektriciteit, die nog niet gereed voor verkoop zijn gemaakt, niet is begonnen in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid tijdens de bedenktijd, zal de consument de ondernemer een bedrag betalen dat gelijk is aan het op het moment van herroeping reeds uitgevoerde deel van de verbintenis in vergelijking met de volledige nakoming van de
 7. De consument draagt ​​niet de kosten voor het verrichten van niet voor verkoop gereed gemaakte diensten van water, gas of elektriciteit in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming indien
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of
 2. als de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om tijdens de bedenktijd met de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water en elektriciteit of stadsverwarming te beginnen.
 3. De consument draagt ​​geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is opgeslagen, indien:
 4. hij voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het aanvangen van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd;
 5. hij heeft niet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het geven van toestemming; of
 6. de ondernemer heeft de verklaring van de consument niet bevestigd.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, eindigen alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij onverwijld een ontvangstbewijs voor ontvangst.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de consument in rekening gebracht voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaard levering, hoeft de Ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk heeft gemeld bij het doen van het aanbod of althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, de digitale inhoud en/of de diensten af ​​te nemen.
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 6. Dienstenovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van woonruimte tijdens een bepaalde periode van uitvoering en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is geregeld;
 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden geproduceerd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die bestemd zijn voor een bepaalde persoon;
 9. Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.
 10. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken;
 11. Producten die vanwege hun aard onomkeerbaar vermengd zijn met andere producten;

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod zal gebonden zijn aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien deze het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en
 5. ze het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen, of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. Alle bij het leveren van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan redelijke eisen van bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en aan de op de dag van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet nimmer afbreuk aan de rechten en vorderingen die de consument jegens de ondernemer kan doen gelden ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of fabrikant waarin hij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken van bestellingen en het uitvoeren van productbestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het door de Consument aan de Ondernemer opgegeven adres.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand na bestelling bericht. De Consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag onverwijld doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 5. Het risico van vermissing en/of beschadiging van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurzame prestatieafspraken: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de opzeggingsregels en met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. .
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen tegen het einde van de bepaalde duur, met inachtneming van de opzeggingsregels en een met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde en niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– althans op dezelfde wijze als zij door hem zijn gesloten;
– te allen tijde met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden als de consument deze verlengde overeenkomst mag opzeggen. tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ​​ten hoogste drie maanden bij vaas De overeenkomst betreft een regelmatig maar minder dan eenmaal per maand voorkomende bezorging van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur

 1. Indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. .

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de bedenktijd, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, gaat deze termijn in op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Consument heeft de plicht de Ondernemer onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan en de ondernemer hem erop heeft gewezen dat de betaling te laat is uitgevoerd en de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, is de consument verplicht over het opeisbare bedrag de wettelijke rente te betalen en is de ondernemer gerechtigd eventuele buitengerechtelijke incassokosten aan de consument in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% voor openstaande bedragen tot € 2,500,-, 10% voor de volgende € 2,500,- en 5% voor de volgende € 5000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan afwijken van voornoemde bedragen en percentages ten gunste van de Consument.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een goed bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of afwijkingen van deze voorwaarden mogen niet in het nadeel van de consument zijn en dienen schriftelijk of op zodanige wijze door de consument op een toegankelijke manier te worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager te worden vastgelegd.